TopTopDummy

ÅRHUS
Anlægget i Århus modtager afstrømmende regnvand fra et separatkloakeret beboelsesområde i Århus by med et samlet areal på 55 ha, hvoraf det reducerede oplandsareal udgør 26 ha. Recipienten er Brabrand sø, der er udpeget som et EF-habitatområde.

Forureningsbelastningen til anlægget er forholdsvis lav, idet ca. 80% af oplandet består af etagebyggeri og de resterende ca. 20% af vejanlæg. Anlægget skal demonstrere effektiviteten ved rensning af afstrømmende regnvand med et lavt forureningsindhold og er designet efter sådanne forhold.

Billeder af anlægget (klik for at starte slide-show):
http://galleri.life-treasure.dk/#2

Renseteknologi
Anlægget er designet som et vådt regnvandsbassin, hvor rensningen er blevet udbygget med sorption af forureningsstoffer til jernberiget bundsediment. Der er tilsat jern i en sådan mængde, at det sikrer 1-2 års effektiv drift af bassinet. Herefter vil det være nødvendigt at foretage en ny jerntilsætning. Inden det afstrømmende regnvand udledes til recipienten gennemgår det til sidst en sandfiltrering, der effektivt tilbageholder partikler fra vandet.Bassinets placering og layout
Billederne herunder viser placeringen af regnvandsbassinnet i området nær Brabrand sø. På billedet til højre er placeringen af ind- og udløb til bassinet angivet. Bassinet er designet med henblik på at opnå gennemstrømning af bassinvolumenet under regn. Herved undgås dødvolumener, som ellers vil give anledning til en lavere renseeffektivitet. For at opnå en tilfredsstillende renseeffektivitet er det er vigtigt, at hele bassinvolumenet udnyttes.Nedenstående billeder giver et indtryk af, hvordan regnvandsbassinet er integreret i det omkringliggende miljø. Et af formålene med TREASURE projektet er at demonstrere, hvordan våde regnvandsbassiner kan bidrage til et forbedret nærmiljø, idet bassinerne efterligner et naturligt søområde med bl.a. en udbredt vegetation i bredzonen.

Dette foto viser bassinet som det tog sig ud i slutningen af december 2007, kort tid efter at det stod færdigt.


Se billeder fra byggefasen (pdf-fil)

In English