TopTopDummy

ODENSE
Anlægget i Odense modtager afstrømmende regnvand fra et industriområde med et samlet areal på 27,4 ha, hvoraf det reducerede areal udgør ca. 11,4 ha. Anlægget er placeret i et naturområde i udkanten af Odense by. Forureningsbelastningen fra oplandet vurderes at være høj, idet det afstrømmende regnvand udelukkende kommer fra et industriområde. Anlægget skal demonstrere effektiviteten ved rensning af afstrømmende regnvand med et højt forureningsindhold.

Billeder af anlægget (klik for at starte slide-show):
http://galleri.life-treasure.dk/#3

Renseteknologier
Anlægget i Odense er etableret som et vådt regnvandsbassin, hvor rensningen er blevet udbygget med efterfølgende sandfiltrering og sorption af forureningsstoffer til et fastmedie-filter. Renseprocessen er illustreret herunder.I bassinet fjernes forurenende stoffer primært ved sedimentation af partikulære stoffer og ved planteoptag. Efterfølgende renses det afstrømmende regnvand i et fastmedie-filter, hvor opløste stoffer fjernes ved sorption til filtermaterialet. Inden denne del af rensningen tilbageholdes hovedparten af de resterende partikulære stoffer i et sandfilter. Dette er med til at forænge levetiden af fastmedie-filteret.

Fastmedie-filteret består af et hovedfilter og 3 mindre demonstrationsfiltre, hvor en delstrøm af regnvandet vil blive tilledt. De 3 demonstrationsfiltre gør det muligt at teste forskellige filtermaterialer i fuldskala. Nedenstående billeder viser udformningen af fastmedie-filteret med tilhørende bygværker. Billedet til højre viser prøvetagningsbrønden. Det skal bemærkes, at de viste installationerer nedgravede og kun brønddækslerne er synlige.

Placering og layout af bassinet
Indløbet til bassinet er placeret i den vestlige ende. Udløbet med filterenhederne er placeret i den nordøstlige ende af bassinet. I den sydøstlige ende er der desuden placeret et overløb, der dog kun træder i funktion ved store mængder afstrømmende regnvand (klik på billederne for at se en større udgave).Nedenstående billeder illustrerer hvorledes bassinet tager sig efter at det er taget i drift. Bassinet er designet til at efterligne et naturligt søområde, der kan bidrage til et forbedret nærmiljø.Sådan ser det rensede vand ud efter at have passeret igennem sand- og kalkmediefilteret.


Regnvandsbassinet i Odense ved slutningen af 2007.


Demonstrationsfiltrene bliver fyldt med filtermateriale i slutningen af 2007.


Klik her for at se en computeranimation, der viser bassinets placering i landskabet (5 Mb .mpg fil).

Se billeder fra byggefasen (pdf-fil)


In English