TopTopDummy

SILKEBORG
Oplandet i Silkeborg har et samlet areal på 25 ha, hvoraf det reducerede areal udgør 8.8 ha. Omkring en tredjedel af det afstrømmende regnvand har sin oprindelse i et separatkloakeret beboelsesområde og resten er afstrømning fra et vejanlæg med en høj trafikbelastning.
Anlægget er placeret i et parkområde, der er lokaliseret inden for bygrænsen. Forureningsbelastningen er middelhøj, idet det afstrømmende regnvandet er en blanding af forurenet vejvand og mindre forurenet regnvand fra beboelsesområdet.
Anlægget skal demonstrere effektiviteten ved rensning af afstrømmende regnvand med et middelhøjt forureningsindhold og er designet med sådanne forhold i mente.

Billeder af anlægget (klik for at starte slide-show):
http://galleri.life-treasure.dk/#1

Renseteknologier
Anlægget er etableret som et vådt regnvandsbassin, hvor rensningen er blevet udbygget med sorption af forureningsstoffer til udfældet aluminiumhydroxid, samt en efterfølgende sandfiltrering. Aluminiumssalte bliver blandet med det tilledte regnvand. Herved dannes aluminiumhydroxid partikler, der er i stand til effektivt at adsorbere både fosfor og tungmetaller. Aluminiumhydroxid partiklerne fjernes efterfølgende i bassinet ved sedimentationsprocesser. Hertil kommer renseprocesserne der almindeligvis forekommer i våde regnvandsbassiner, hvilket primært omfatter sedimentation og planteoptag. Renseprocessen er illustreret nedenfor.Placering og layout af bassinet
Billederne herunder viser placeringen af regnvandsbassinet i parkområdet, samt layout af bassinet. Ind- og udløb er placeret i hver sin ende af det aflange bassin. Herved sikres det, at hele bassinet gennemstrømmes når der tilledes regnvand. Dette sikrer en optimal udnyttelse af bassinets volumen til sedimentation af suspenderede partikler, herunder aluminiumspartiklerne.Nedenstående billeder viser, hvordan bassinet er implementeret i det omkringliggende parkområde. Et af formålene med TREASURE projektet er at demonstrere, hvordan våde regnvandsbassiner kan bidrage til et forbedret nærmiljø, idet bassinerne efterligner naturlige søområde med bl.a. en udbredt vegetation i bredzonen.

Disse billeder er taget under byggefasen. Det første billede viser arbejdet med at udforme bunden af bassinet, og det nederest billede viser installationen af rørføringen og den ene flowmåler i indløbsbygværket.


Se billeder fra byggefasen (pdf-fil)

In English