TopTopDummy

LOKALITETER
I forbindelse med LIFE-TREASURE projektet er der blevet etableret 3 demonstrationsanlæg, der hver bygger på forskellige teknologier til rensning af afstrømmende regnvand. Anlæggene er placeret i henholdsvis Silkeborg, Århus og Odense og renseeffektiviteten bliver løbende moniteret.

Alle demonstrationsanlæggene omfatter rensning, der baserer sig på de grundlæggende principper: sedimentation af partikulært materiale, planteoptag af opløste næringsstoffer og filtrering/adsorption af opløste og kolloide forureningsstoffer. Det er vigtigt at rensningen i hvert af de enkelte anlæg baserer sig på alle de nævnte processer, men ved anvendelse af forskellige filtrerings-, adsorptions- eller absorptionsteknologier. Herved kan de erfaringer der gøres, på sigt, danne grundlag for generelle anbefalinger.

Demonstrationsanlæggene er placeret i områder af høj rekreativ værdi, og er derfor søgt integreret i det omkringliggende landskab på en arkitektonisk hensigtsmæssig måde. Herigennem er det tilstræbt, at anlæggene vil blive opfattet som semi-naturlige søer eller vådområder af områdets indbyggere.

Klik på på en af lokaliteterne på nedenstående kort for en nærmere beskrivelse.

In English